fbpx

RÄTTSLIG INFORMATION

© Copyright 2020 HiKOKI Power Tools

Användarvillkor
Denna informations- och kommunikationstjänst tillhandahålls av HiKOKI Power Tools Norway AS, Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller, Norge.

Genom att utnyttja tjänsten godkänner användaren nedanstående användarvillkor utan inskränkningar och begränsningar.

Upphovsrätt – med ensamrätt.
Det innehåll som tillhandahålls på denna webbplats (text, bilder, grafiker, animationer, mediaobjekt samt deras layout) skyddas av upphovsrätten och andra skyddslagar.

Innehållet på webbplatsen får inte kopieras, spridas eller ändras i kommersiella syften eller göras tillgänglig för tredje part utan tillstånd från HiKOKI. Detta gäller i synnerhet mångfaldigande, översättning, inmatning och bearbetning i andra elektroniska medier.

Vissa sidor innehåller bilder, texter eller mediaobjekt som skyddas av tredje parters upphovsrätter. Till exempel:

Apple, the Apple logo and the App Store Badge are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Varumärken
Om inget annat anges skyddas alla varumärken på HiKOKIs webbplats av gällande varumärkesrätt. Detta gäller i synnerhet för HiKOKIs varumärken, märkesloggor, företagsloggor och övriga emblem. De varumärken och layoutelement som används på webbplatsen tillhör Koki Holdings Co., Ltd. Japan.

Ansvarsfriskrivning
Uppgifterna på den här webbplatsen har utarbetats med största möjliga omsorg.  Trots detta kan vi inte garantera att de är riktiga eller inte innehåller fel.

HiKOKI frånsäger sig därför allt ansvar för skador som orsakas direkt eller indirekt till följd av användning av uppgifterna på den här webbplatsen.

HiKOKI ansvarar endast för sådana skador i samband med användningen av denna webbplats, vilka beror på uppsåt eller grov vårdslöshet från vår sida.

Om användaren är näringsidkare enligt den svenska handelslagen och skadorna orsakats till följd av uppsåt eller grov vårdslöshet, begränsas HiKOKIs ansvar till förutsebara, typiska skador, under förutsättning att det inte handlar om uppsåt eller underlåtenhet av säljarens organ eller om uppsåtlig överträdelse av en väsentlig avtalsskyldighet. HiKOKIs ansvar i enlighet med gällande produktansvars- eller garantilagar påverkas ej.  Ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte vid skada på liv, kropp eller hälsa.

Den här webbplatsen innehåller även externa länkar tillhörande tredje part. HiKOKI kan inte påverka innehållet i sådana länkar och vi ansvarar därför inte för sådant innehåll.

Om vi upptäcker eller får upplysningar om att vår webbplats innehåller länkar till sidor med olagligt innehåll, tar vi om möjligt bort dessa länkar.

Tillämpningsområde
Användarvillkoren regleras av svensk rätt med undantag för FN-köprätten. Jurisdiktion för rättstvister som uppstår i samband med denna webbplats är Sollentuna.

Om en enskild bestämmelse i de här användarvillkoren upphör att gälla, påverkas inte giltigheten hos övriga bestämmelser.

Rättslig information om dataskydd
Information om dataskydd hittar du på sidan Information om dataskydd